Zasady dostawy i odbioru Produktu

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Użytkownikowi na stronie internetowej Sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia.

 2. Sklep internetowy umożliwia następujące sposoby dostawy Produktu:

  1. Przesyłka pocztowa

 3. Przesyłka międzynarodowa realizowana jest za pomocą przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej.

 4. Sklep internetowy zastrzega, że z przyczyn logistycznych lub technologicznych, niektóre wskazane w Regulaminie sposoby dostawy mogą być niedostępne. W takiej sytuacji Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub Użytkownika za ewentualne szkody. Dostępne opcje dostawy będą każdorazowo prezentowane w Formularzu zamówienia.

 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia wskazano inny termin realizacji.

 6. W przypadku zakupu E-booków termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.

 7. Zakupione E-booki przesyłane są na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji konta. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy podany adres e-mail jest nieprawidłowy.

 8. Termin dostawy, o którym mowa w pkt 5 i 6 rozpoczyna bieg:

  1. W przypadku płatności przelewem – z chwilą uznania rachunku bankowego Sklepu internetowego

  2. W przypadku płatności elektronicznych – z chwilą uzyskania przez Sklep internetowy od operatora płatności informacji, o prawidłowym przebiegu zapłaty.

  3. W przypadku płatności za pobraniem – z chwilą wysłania do klienta potwierdzenia realizacji zamówienia.

 9. Sklep internetowy jest uprawniony do odmowy realizacji zlecenia w przypadku gdy wybraną metodą płatności jest przesyłka pobraniowa, a wartość zamówienia przekracza 1.000 złotych brutto.

 10. W przypadku zakupu Produktów przedterminowych Termin dostawy rozpoczyna bieg pierwszego dnia dostępności produktu na rynku.

Reklamacje Produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu internetowego względem Klienta w przypadku wady fizycznej lub prawnej Produktu określony jest przepisami prawa, w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 2. Sklep internetowy zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 3. W przypadku reklamacji, Klient powinien podać:

  1. Swoje dane osobowe lub kontaktowe umożliwiające identyfikację Klienta

  2. Okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i czasu wystąpienia wady.

  3. Wskazanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, albo oświadczenia o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy sprzedaży. Brak niniejszego wskazania będzie poczytywany przez Sklep internetowy jako żądanie doręczenia produktu wolnego od wad.

 4. Brak informacji określonych w pkt 3 lit. b. i c. nie wpływa na rozpoznanie reklamacji.

 5. Sklep internetowy ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Brak nadania ostatniego dnia tego terminu odpowiedzi na reklamację należy poczytywać jako uznanie reklamacji w całości.

 6. Kwota roszczeń dochodzonych reklamacją nie może być wyższa aniżeli cena Produktu powiększona o koszty dostawy i koszty związane z obsługą płatności.

 7. Klient wykonujący prawa z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć Produkt na swój koszt na adres Sklepu internetowego.