Postanowienia ogólne

Celem niniejszej Polityki Prywatności (dalej: „Polityka”) jest szczegółowy opis sposobu, w jaki Sklep internetowy kakajot.pl, który jest własnością Kryłowicz Kryłowicz Juszczak Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Skokówce (22-400 Zamość) przy ul. Targowej 21, (dalej: „Sklep internetowy”, „my”) będzie gromadził i wykorzystywał informacje przekazywane przez osoby korzystające ze strony internetowej Sklepu internetowego (dalej: „Użytkowników”), w tym również w odpowiednich przypadkach dane osobowe.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.

Ochrona danych osobowych Użytkowników Portalu

Sklep internetowy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej (dalej: „Portal”, „Witryna”).

Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Portalu przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi wydanymi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1-88) (dalej: „RODO”).

Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z Portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia Sklepowi internetowemu danych osobowych Użytkownika. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne dla celów świadczenia usług przez Sklep internetowy.

Zachowanie poufności danych osobowych Użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Powierzając nam swoje dane, Użytkownik może być pewny, że dołożymy wszelkich starań w celu zachowania ich w tajemnicy. Wprowadziliśmy rozwiązania w celu zapewnienia, iż dane osobowe Użytkowników są przechowywane w sposób poufny, bezpieczny i nienaruszony. 

Kto jest administratorem danych Użytkownika?

W chwili przesłania nam swoich danych osobowych Sklep internetowy staje się ich administratorem w rozumieniu RODO.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników przyznajemy wyłącznie tym pracownikom lub partnerom, którym wiedza ta jest niezbędna do zapewnienia wsparcia w zakresie realizacji zleceń Użytkowników dotyczących naszych produktów lub usług.

Informujemy, że wdrożyliśmy procedury w zakresie zabezpieczenia i użytkowania danych osobowych.

W jaki sposób chronimy informacje?

Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie otwierania konta, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Podane przez Użytkownika informacje są przechowywane i przetwarzane przez Sklep internetowy z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO.

Chociaż Sklep internetowy podejmuje wszelkie niezbędne starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych nam danych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Internetu nie jest do końca bezpieczne i dlatego nie możemy zawsze zagwarantować bezpieczeństwa lub nienaruszalności danych osobowych przekazanych nam przez Użytkownika lub Użytkownikowi przez Internet.

Jakiego rodzaju informacje o Użytkowniku gromadzimy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

Cel: utworzenie i utrzymanie konta

Zakres danych:

w przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji o założeniu konta, Sklep internetowy będzie wymagał podania określonych informacji. Informacje te mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, dane do dokonywania płatności, a także inne niezbędne informacje. Okresowo możemy również wymagać podania dalszych informacji w celu usprawnienia świadczonych usług. Większość informacji uzyskujemy bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem formularza, a także poprzez prowadzenie rejestrów informacji podawanych nam w toku usług świadczonych na bieżąco na rzecz naszych klientów.

Podstawa prawna: 

- niezbędność do wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Cel: marketing produktów i usług 

Zakres danych: 

w przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji o uczestnictwie w kampanii marketingowej lub akcji promocyjnej, w szczególności polegającej na otrzymywaniu newslettera zawierającego informacje o ukazujących się nowościach, Sklep internetowy będzie wymagał podania określonych informacji. Informacje te mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe, a także inne niezbędne informacje.

Informujemy, że Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdej chwili, bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w formie wiadomości e-mail.

Podstawa prawna:

- prawnie uzasadniony interes Sklepu internetowego polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cel: statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu, ułatwienie korzystania z Portalu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Portalu

Zakres danych: 

w tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w Portalu, takie jak np.: odwiedzone strony, częstotliwość i czas trwania pobytu na stronie oraz działania transakcyjne.

Podstawa prawna:

- prawnie uzasadniony interes Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Cel: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych:

w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre dane osobowe Użytkownika, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług.

Podstawa prawna:

- prawnie uzasadniony interes Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Cel: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: 

w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika przy otwieraniu konta, dane dotyczące korzystania z usług Sklepu internetowego, będących przyczyną skargi lub wniosku, a także dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. W niektórych sytuacjach obowiązek rzetelnego rozpatrzenia skargi w określonym terminie nakładają na nas przepisy prawa, w szczególności prawa konsumenckiego.

Podstawa prawna:

- prawnie uzasadniony interes Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności;

- niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Równowaga interesów

Po zważeniu naszego interesu oraz interesów, praw i wolności Użytkowników uznaliśmy, że nasz marketing bezpośredni nie będzie ingerować nadmiernie w prywatność Użytkowników ani nie będzie stanowić dla nich nadmiernej uciążliwości.

W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności:

 1. Użytkownik wyraził chęć otrzymywania naszych komunikatów marketingowych na podany adres e-mail, dlatego uznaliśmy, że Użytkownik może rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do niego tego rodzaju komunikaty;
 2. nie stosujemy profilowania;
 3. szanujemy wolę Użytkownika i ułatwiamy mu realizację jego praw, dlatego zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową.

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników? 

Podmioty współpracujące

W przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników w ograniczonym zakresie mogą brać udział podmioty współpracujące ze Sklepem internetowym, m.in. podmioty technicznie pomagające sprawnie prowadzić Portal, w tym komunikację z naszymi Użytkownikami (np. firmy wspierające nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie internetowym, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Organy państwowe

Sklep internetowy udostępnia dane osobowe Użytkowników, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w zakresie przewidzianym tymi przepisami zwrócą się o nie organy administracji publicznej, sądy, komornicy lub organy ścigania.

Lokalizacja

W ramach korzystania przez Sklep internetowy z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy ze Sklepem internetowym. Sklep internetowy zabezpiecza interesy Użytkowników poprzez dodanie w umowach z takimi podmiotami odpowiednich klauzul umownych, przyjętych przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika?

Sklep internetowy przechowuje dane osobowe Użytkownika przez okres:

 1. korzystania ze Sklepu internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Użytkownika w ramach Sklepu internetowego),
 2. dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,
 3. dane osobowe Użytkowników niezalogowanych Sklep internetowy przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookie. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookie znajdują się poniżej w części Używanie ciasteczek – pliki cookie.

W każdym przypadku:

 1. dane osobowe Użytkownika będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Sklep internetowy do ich przetwarzania,
 2. dane osobowe Użytkownika będą także przechowywane na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Sklepu internetowego jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Sklep internetowy, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Jakie są prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Zgodnie z art. 21 RODO, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli Sklep internetowy przetwarza jego dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z wykonywaniem umowy, marketingiem produktów i usług, prowadzeniem statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz ułatwieniem korzystania z Portalu. 

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Sklep internetowy nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Sklep internetowy usunie dane Użytkownika, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 18 RODO, Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji, gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych (wówczas Sklep internetowy ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika, nie dłużej jednak niż na 14 dni), gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ale są potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych (wówczas Sklep internetowy ogranicza przetwarzanie danych na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów Użytkownika, jego praw i wolności przeważa nad interesami, które Sklep internetowy realizuje przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika).

Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia informacji o Użytkowniku 

Art. 15 RODO stanowi, że Użytkownik ma prawo uzyskać od Sklepu internetowego potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje m.in. o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii wszelkich posiadanych przez Sklep internetowy danych osobowych na jego temat oraz do poinformowania Sklepu internetowego o wszelkich zauważonych nieścisłościach. Przewidziane są jednak w tym zakresie wyjątki.

Użytkownik w dowolnym momencie może powiadomić Sklep internetowy o tym, że jego dane uległy zmianie lub że pragnie, aby Sklep internetowy sprostował lub usunął posiadane przez niego dane osobowe Użytkownika. Zgodnie z poleceniem dokonamy zmiany, poprawy lub usunięcia danych osobowych z naszej bazy, z wyłączeniem jednak zakresu, w jakim jesteśmy zobowiązani do przechowywania ich na mocy regulacji lub przepisów prawa w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług, o jakie się do nas zwrócił lub prowadzenia stosownych rejestrów działalności.

Prawo do przenoszenia danych 

Zgodnie z art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

W jakim czasie spełniamy żądanie Użytkownika?

Jeżeli Użytkownik występuje do nas z żądaniem wykonania któregoś z wymienionych powyżej uprawnień, to spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymaniu. W przypadku gdy nie będziemy mogli spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę otrzymanych żądań, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Użytkownik będzie informowany uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Jak się można z nami kontaktować?

W celu zgłoszenia wniosku o dostęp do danych, należy skontaktować się z nami weryfikując swoją tożsamość oraz podając o jakie informacje chodzi.

Sklep internetowy zdecydował się nie wyznaczać inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z administratorem danych pod adresem e-mail: kontakt@teoriapo.pl

Używanie ciasteczek – pliki cookie

Sklep internetowy używa plików cookie do gromadzenia informacji. 

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (dysku twardym) Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dlaczego używamy plików cookie?

Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie w następujących celach: 

 1. zapewnienia Użytkownikowi precyzyjniejszego i dogodniejszego korzystania z Witryny, dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
 2. badania aktywności Użytkownika na Portalu w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, jak również identyfikowanie źródła, z którego Użytkownik trafił na Witrynę,
 3. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu). 

Ciasteczka są często wykorzystywane przez wiele witryn w Internecie. Użytkownik może wybrać czy i w jaki sposób ciasteczko będzie akceptowane poprzez zmianę preferencji i opcji w swojej przeglądarce. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce, dostęp do niektórych części Witryny może być niemożliwy. 

Sklep internetowy stosuje dwa główne rodzaje plików cookie: 

 1. tzw. cookies stałe (z ang. „persistent cookies”) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 2. tzw. cookies sesyjne (z ang. „session cookies”) – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się lub zamknięcia okna przeglądarki. 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, w tym wyłączania, blokowania i usuwania plików cookies, dostępne są w ustawieniach oprogramowania konkretnej przeglądarki internetowej. 

Informacja o wyłączeniu obsługiwania plików cookie dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych: 

 1. Dla przeglądarki internetowej Internet Explorer 11 dla systemu Windows 10: 
 1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk „Narzędzia ”, a następnie kliknij „Opcje internetowe”.
 2. Następnie kliknij na kartę „Prywatność” i w obszarze „Ustawienia” wybierz pozycję „Zaawansowane”, a następnie zdecyduj, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, zablokować je, czy też ma być wyświetlany monit dotyczący plików cookie.
 3. Następnie kliknij przycisk „ok.”
 1. Dla przeglądarki internetowej Mozilla Firefox:
 1. Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk menu „”- ikonka z trzema poziomymi kreseczkami (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz „Opcje”.
 2. Wybierz panel „Prywatność i bezpieczeństwo” i przejdź do sekcji Historia.
 3. Wybierz z menu rozwijanego „Program Firefox” opcję „będzie używał ustawień Użytkownika”.
 4. Odznacz funkcję „Akceptowanie ciasteczek”.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
 1. Dla przeglądarki internetowej Google Chrome: 
 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Chrom kliknij w przycisk oznaczony symbolem „” - ikonka z trzema kropkami na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz „Ustawienia”.
 3. U dołu kliknij „Zaawansowane”.
 4. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
 5. Kliknij „Pliki cookie”.
 6. W celu wyłączenia plików cookie kliknij przełącznik „Zezwalaj witrynom na zapis i odczyt danych w plikach cookie".

Sklep internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach Witryny. 

Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. 

Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziecie Państwo na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl, www.aboutcookies.org lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Niniejsza Polityka obejmuje wykorzystanie ciasteczek wyłącznie przez niniejszą Witrynę i nie odnosi się do wykorzystania ich przez jakąkolwiek osobę trzecią. 

Jeżeli Użytkownik otworzy u nas rachunek, będzie musiał korzystać z naszego oprogramowania, które umożliwia nam wykorzystanie ciasteczek (ang. ‘cookies’) w odniesieniu do dostępu Użytkownika do niniejszej Witryny. 

Odnośniki do innych stron internetowych

Na naszej witrynie dostępne są odnośniki do witryn prowadzonych przez inne podmioty. Odnośniki te podajemy dla wygody Użytkownika, jednak nie dokonujemy przeglądów, kontroli ani nie monitorujemy praktyk w zakresie prywatności obowiązujących na witrynach prowadzonych przez inne podmioty. Niniejsza Polityka nie odnosi się do witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania witryn prowadzonych przez osoby trzecie ani za transakcje Użytkownika realizowane z tymi osobami. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, w szczególności jeśli gromadzą dane osobowe.

Postanowienia końcowe 

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Zachęcamy Użytkowników do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki w celu śledzenia zmian w jej treści. 

Korzystanie z niniejszej Witryny jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszej Polityki. W razie braku zgody Sklep internetowy nie będzie udzielał dostępu swoich usług, a korzystanie z nich należy natychmiast przerwać.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Polityki nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 13 lipca 2019 r.