Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy teoriapo.pl jest własnością Kryłowicz Kryłowicz Juszczak Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Skokówce (22-400 Zamość) przy ul Targowej 21 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000776254 posiadającą numer NIP 922-30-61-279 i REGON 382794774 zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu: „Usługodawcą” lub „Sklepem internetowym”.

 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) znajduje zastosowanie zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie internetowej teoriapo.pl

 4. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

  1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. E-book – dostępny w Sklepie internetowym produkt w postaci elektronicznej (cyfrowej) do odczytania na odpowiednim urządzeniu i przy użyciu właściwego oprogramowania obsługującego format .pdf.

  3. Formularz – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta i dokonanie zakupów.

  4. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego służąca do składania zamówień.

  5. Klient – osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnej, która zawarła umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym.

  6. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnej, która utworzyła konto w Sklepie Internetowym

  7. Konto – usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na wydzieleniu w systemie informatycznym Sklepu internetowego indywidualnego konta Użytkownika lub Klienta zawierająca ich dane osobowe i kontaktowe, a także umożliwiająca składanie zamówień.

  8. Produkt – dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym rzecz ruchoma.

  9. Produkt przedterminowy – oznacza Produkt, który nie był wcześniej dostępny na rynku oznaczony w Sklepie Internetowym jako „Zapowiedź” jeśli jest dostępny w przedsprzedaży.

  10. Przesyłka międzynarodowa – Przesyłka dostarczona do Klienta mającego siedzibę, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  11. Termin dostawy – termin, w którym Sklep internetowy wykona umowę sprzedaży powiększony o czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika.

  12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub E-booka zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego

  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane przy użyciu Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem internetowym.

Zasady działalności

 1. Sklep internetowy umożliwia Klientom i Użytkownikom bezpłatne utworzenie i utrzymanie Konta.

 2. Złożenie Zamówienia wymaga utworzenia Konta.

 3. Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone w momencie otrzymania dokonania przez Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia.

 4. Sklep internetowy może świadczyć na rzecz Użytkowników lub Klientów usługę newslettera polegającą na bezpłatnym przekazywaniu Użytkownikom lub Klientom informacji o nowościach ukazujących się w Sklepie internetowym. Klient lub Użytkownik mają możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z newslettera w trybie określonym w Polityce Prywatności.

 5. Klienci i Usługobiorcy zobowiązani są do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, z poszanowaniem dobrych obyczajów, praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

 6. Sklep internetowy może udostępnić Klientom lub Użytkownikom możliwość wyrażania opinii na temat oferowanych w Sklepie internetowym Produktów. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów Użytkowników lub Klientów, które naruszają prawa autorskie lub dobre imię osób trzecich, oraz takie, w których język wypowiedzi lub użyte sformułowania są niestosowne, albo z racjonalnym prawdopodobieństwem nieprawdziwe lub wprowadzające innych Użytkowników lub Klientów w błąd.

 7. Każdy Klient lub Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie działalności Sklepu internetowego. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Sklepu internetowego. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od czasu otrzymania reklamacji. Odpowiedzi na reklamację udziela się w formie pisemnej, chyba że Klient lub Użytkownik w treści zgłoszenia wprost wskazał inny sposób udzielenia odpowiedzi.

Zasady składania zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przy użyciu Formularza dostępnego w Sklepie internetowym.

 2. Sklep internetowy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcia do realizacji jest przekazywane w formie wiadomości e-mail na adres Użytkownika podany w momencie rejestracji Konta.

 3. W chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia i przyjęcia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży.

Sposoby i terminy płatności

 1. Sklep internetowy umożliwia następujące metody płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży:

  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego.

  3. Szybkie płatności elektroniczne, oraz przy użyciu kart płatniczych za pośrednictwem serwisu, z którym Sklep internetowy zawarł umowę o pośredniczeniu w płatnościach.

 2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie płatności elektronicznych, o których mowa w pkt 1 lit c. jeśli nieprawidłowości te leżą po stronie dostawców usług płatniczych – w takiej sytuacji Sklep internetowy udzieli Użytkownikowi wsparcia w postaci przekazania wszelkich posiadanych informacji, potrzebnych do wyjaśnienia sprawy lub dochodzenia roszczeń.

 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego, realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku Sklepu internetowego.

 4. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w chwili odbioru przesyłki.

 5. W przypadku zakupu przez Klienta E-booka dopuszczalnymi metodami płatności są przelew bankowy albo płatność elektroniczna.

Zasady dostawy i odbioru Produktu

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Użytkownikowi na stronie internetowej Sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia.

 2. Sklep internetowy umożliwia następujące sposoby dostawy Produktu:

  1. Przesyłka pocztowa

 3. Przesyłka międzynarodowa realizowana jest za pomocą przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej.

 4. Sklep internetowy zastrzega, że z przyczyn logistycznych lub technologicznych, niektóre wskazane w Regulaminie sposoby dostawy mogą być niedostępne. W takiej sytuacji Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub Użytkownika za ewentualne szkody. Dostępne opcje dostawy będą każdorazowo prezentowane w Formularzu zamówienia.

 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia wskazano inny termin realizacji.

 6. W przypadku zakupu E-booków termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.

 7. Zakupione E-booki przesyłane są na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji konta. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy podany adres e-mail jest nieprawidłowy.

 8. Termin dostawy, o którym mowa w pkt 5 i 6 rozpoczyna bieg:

  1. W przypadku płatności przelewem – z chwilą uznania rachunku bankowego Sklepu internetowego

  2. W przypadku płatności elektronicznych – z chwilą uzyskania przez Sklep internetowy od operatora płatności informacji, o prawidłowym przebiegu zapłaty.

  3. W przypadku płatności za pobraniem – z chwilą wysłania do klienta potwierdzenia realizacji zamówienia.

 9. Sklep internetowy jest uprawniony do odmowy realizacji zlecenia w przypadku gdy wybraną metodą płatności jest przesyłka pobraniowa, a wartość zamówienia przekracza 1.000 złotych brutto.

 10. W przypadku zakupu Produktów przedterminowych Termin dostawy rozpoczyna bieg pierwszego dnia dostępności produktu na rynku.

Reklamacje Produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu internetowego względem Klienta w przypadku wady fizycznej lub prawnej Produktu określony jest przepisami prawa, w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 2. Sklep internetowy zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 3. W przypadku reklamacji, Klient powinien podać:

  1. Swoje dane osobowe lub kontaktowe umożliwiające identyfikację Klienta

  2. Okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i czasu wystąpienia wady.

  3. Wskazanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, albo oświadczenia o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy sprzedaży. Brak niniejszego wskazania będzie poczytywany przez Sklep internetowy jako żądanie doręczenia produktu wolnego od wad.

 4. Brak informacji określonych w pkt 3 lit. b. i c. nie wpływa na rozpoznanie reklamacji.

 5. Sklep internetowy ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Brak nadania ostatniego dnia tego terminu odpowiedzi na reklamację należy poczytywać jako uznanie reklamacji w całości.

 6. Kwota roszczeń dochodzonych reklamacją nie może być wyższa aniżeli cena Produktu powiększona o koszty dostawy i koszty związane z obsługą płatności.

 7. Klient wykonujący prawa z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć Produkt na swój koszt na adres Sklepu internetowego.

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów:

 1. Informacje na temat możliwych sposobów rozwiązywania sporów przez konsumentów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;

  2. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień kolejnych punktów.

 2. Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia woli Sklepowi internetowemu przed upływem terminu określonego w punkcie 1. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu internetowego lub mailowo na adres: kontakt@teoriapo.pl

 3. Bieg terminu określonego w pkt 1 rozpoczyna się w dniu doręczenia Klientowi Produktu (odbioru przesyłki).

 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

 5. Sklep internetowy w przypadku odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia woli Klienta, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.

 6. Sklep internetowy zwraca Klientowi koszty dostawy produktu do wysokości najtańszej dostępnej w dniu składania zamówienia formy dostawy.

 7. Zwrot kosztów następuje na rachunek bankowy Klienta. W przypadku, gdy Klient nie podał swojego rachunku bankowego pomimo wezwania przez Sklep internetowy na adres e-mail Klienta podany przy zakładaniu Konta, Sklep internetowy może przekazać środki za pośrednictwem przekazu pieniężnego realizowanego przez Pocztę Polską na koszt Klienta.

 8. Klient będący konsumentem ma obowiązek w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy zwrócić Produkt sprzedawcy w stanie niepogorszonym.

 9. W przypadku stwierdzenie pogorszenia stanu produktu Sklep internetowy jest uprawniony do wyliczenia Klient będący konsumentem pokryje koszty stanowiące zmniejszenie wartości Produktu.

 10. Koszty zwrotu Produktu obciążają w całości Klienta.

 11. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku zakupu e-booków, o czym klient zostanie poinformowany w chwili złożenia zamówienia.

Postanowienia dotyczące Klientów niebędących konsumentami

 1. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem Sklepowi internetowemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy przez Sklep internetowy nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Klienta niebędącego konsumentem.

 2. Z momentem wydania przez Sklep internetowy Produktu Klienta niebędącego konsumentem przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim przypadku Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona..

 5. Odpowiedzialność Sklepu internetowego w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę jest ograniczona – z tytułu wszystkich roszczeń łącznie do wysokości zapłaconej przez Klienta ceny.

 6. Wszelkie spory pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem a Sklepem internetowym będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego na dzień wniesienia powództwa.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku i na prawie polskim.

 2. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu z następujących przyczyn:

  1. Zmian w przepisach prawa bezwzględnie obowiązujących

  2. Zmian dostępnych sposobów płatności – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu

  3. Zmian dostępnych metod dostawy - w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu

 3. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów i Użytkowników od momentu przekazania im informacji o nowym Regulaminie wraz ze wskazaniem miejsca jego publikacji lub dołączeniem treści nowego Regulaminu do wiadomości o zmianie.

 4. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od przekazania informacji Klientowi lub Użytkownikowi o zmianie Regulaminu jeśli Klient lub Użytkownik w terminie 14 dni nie wypowiedział umowy lub nie zamknął Konta.

 5. Zmiany w Regulaminie nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed momentem otrzymania przez Klienta lub Użytkownika informacji o zmianie Regulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

  1. Kodeksu cywilnego;

  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)